โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Jun 21, 2018 19:30  
     
   
Home
แผนที่โรงเรียน
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
กิจกรรมต่างๆ
ประกาศข่าว
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพ
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
ข่าวสาร/กิจกรรม
แนะนำโรงเรียน
วันวิชาการ
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home > หลักสูตร > โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน คณิต - วิทย์
โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน คณิต - วิทย์
 
      โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม แผนคณิต - วิทย์
            โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่  4  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  -  6)                    
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6      
          ภาคเรียนที่ 1     ภาคเรียนที่ 2     ภาคเรียนที่ 1     ภาคเรียนที่ 2     ภาคเรียนที่ 1     ภาคเรียนที่ 2      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม    สาระการเรียนรู้/ กิจกรรม    สาระการเรียนรู้/ กิจกรรม  สาระการเรียนรู้/ กิจกรรม    สาระการเรียนรู้/ กิจกรรม  สาระการเรียนรู้/ กิจกรรม    สาระการเรียนรู้/ กิจกรรม    
  (นก) (นก)    จำนวนหน่วยกิต พัฒนา    จำนวนหน่วยกิต พัฒนา    จำนวนหน่วยกิต พัฒนา    จำนวนหน่วยกิต พัฒนา    จำนวนหน่วยกิต พัฒนา    จำนวนหน่วยกิต พัฒนา    
        พื้นฐาน เพิ่มเติม
ผู้เรียน
  พื้นฐาน เพิ่มเติม
ผู้เรียน
  พื้นฐาน เพิ่มเติม
ผู้เรียน
  พื้นฐาน เพิ่มเติม
ผู้เรียน
  พื้นฐาน เพิ่มเติม
ผู้เรียน
  พื้นฐาน เพิ่มเติม
ผู้เรียน
   
1.  ภาษาไทย 9.0 3.0   1.5 0.5   1.5 0.5   1.5 0.5   1.5 0.5   1.5 0.5   1.5 0.5    
2.  คณิตศาสตร์ 15.0 -   2.5 -   2.5 -   2.5 -   2.5 -   - 2.5   - 2.5    
3. วิทยาศาสตร์ 6.0 12.0   1.0 2.0   1.0 2.0   1.0 2.0   1.0 2.0   1.0 2.0   1.0 2.0    
4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9.0 -   1.5 - 60 1.5 - 60 1.5 - 60 1.5 - 60 1.5 - 60 1.5 - 60  
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 -   1.0 - ชม. 1.0 - ชม. 1.0 - ชม. 1.0 - ชม. 1.0 - ชม. 1.0 - ชม.  
6. ศิลปะ 3.0 -   0.5 -   0.5 -   0.5 -   0.5 -   0.5 -   0.5 -    
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6.0 6.0   1.0 1.0   1.0 1.0   1.0 1.0   1.0 1.0   1.0 1.0   1.0 1.0    
8. ภาษาต่างประเทศ 9.0 6.0   1.5 1.0     1.5 1.0     1.5 1.0     1.5 1.0     1.5 1.0     1.5 1.0    
  63.0 27.0   10.5 4.5   10.5 4.5   10.5 4.5   10.5 4.5   8.0 7.0   8.0 7.0    
รวม   90.0  หน่วยกิต           15.0 หน่วยกิต               15.0 หน่วยกิต               15.0 หน่วยกิต               15.0 หน่วยกิต               15.0 หน่วยกิต               15.0 หน่วยกิต      
1  ปี     เรียน                       1,200   ชั่วโมง ภาคเรียนละ       600      ชั่วโมง    1  ภาคเรียนมี  20  สัปดาห์  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีละ   120    ชั่วโมง ภาคเรียนละ      60   ชั่วโมง
ตลอดเวลาเรียน ม.4 - ม.6  จะต้องเรียนทั้งหมด  90  หน่วยกิต (รายวิชาพื้นฐาน  63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม  27  หน่วยกิต)
เกณฑ์การจบหลักสูตร 1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง   8  กลุ่ม และเรียนได้   90  หน่วยกิต
2. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ต่อภาคและผ่านการประเมิน
3. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน
4. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution