ขั้นตอนการปฏิบัติตัวช่วง Covid 19

1. แจ้งผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย

เมื่อมีนักเรียนคนใดที่มีอาการไอ จาม มีน้ำมูก มีไข้ ให้รีบทำการแจ้งผู้ปกครองทันที เพื่อให้ปกครองรับทราบและนำบุตรหลานของตนเองไป กักตัว 14 วัน หรือ เข้ารับการตรวจสอบรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงนักเรียนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารสุขได้ประกาศไว้

2. คัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน

ก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้มีการตรวจและคัดกรองนักเรียนในเบื้องต้น อย่างเช่นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟาเรด เมื่อทำการตรวจสอบแล้วให้ทำสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไว้บนเสื้อหรือร่างกายของนักเรียน เช่น ตราปั๊ม สติ๊กเกอร์ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อบ่งบอกว่านักเรียนคนดังกล่าวได้รับการคัดกรองแล้วในเบื้องต้น

จุดคัดกรอง

นอกจากการตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว ให้เตรียมการจัดอุปกรณ์ล้างมือไว้ตรงบริเวณหน้าประตูเข้า-ออกของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สเปรย์ฆ่าเชื้อ หรือ สบู่เหลวล้างมือ ไว้ตามอ่างล้างมือรอบโรงเรียน

ทั้งนี้หากพบเจอนักเรียนที่มีอาการป่วยภายในโรงเรียน ให้คุณครูนำนักเรียนคนดังกล่าวแยกออกไปอยู่ภายในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก จากนั้นจึงติดต่อผู้ปกครองให้มารับนักเรียนคนดังกล่าวไปตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องวัดไข้ดิจิตอล แบบอินฟราเรด รุ่น FT80เครื่องวัดไข้ดิจิตอล แบบอินฟราเรด รุ่น FT80
ที่วัดไข้ วัดอุณหภูมิร่างกาย Medical Infrared Thermometer LC-166ที่วัดไข้ วัดอุณหภูมิร่างกาย Medical Infrared Thermometer LC-166
เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด ที่วัดไข้ - Infrared Thermometer 2 (DN-998)เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด ที่วัดไข้ – Infrared Thermometer 2 (DN-998)
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดไข้ แบบอินฟราเรด ดิจิตอล รุ่น Bioland E122เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดไข้ แบบอินฟราเรด ดิจิตอล รุ่น Bioland E122
เครื่องวัดไข้อัจฉริยะ แบบพกพา - Infrared Thermometer 3 (TZ-131)เครื่องวัดไข้อัจฉริยะ แบบพกพา – Infrared Thermometer 3 (TZ-131)

3. ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ต่าง ๆ เมื่อมีผู้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว

หากมีบุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียน หรือบุคคลภายนอกอย่าง ผู้ปกครอง ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน เข้ามาในสถานที่นั้น ๆ ของโรงเรียน ให้ทางโรงเรียนรีบดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมด รวมถึงสถานที่ดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 โรงเรียนอาจพิจารณาในการปิดโรงเรียน ตามที่เห็นสมควร โดยควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องพ่นละอองฝอยที่ได้มาตรฐาน

4. พิจารณาการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

หากมีกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกิน 300 คน  ไม่ว่าจะเป็น การปฐมนิเทศ, รับน้อง, กีฬาสี, ปัจฉิมนิเทศ, กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมเข้าค่าย และ ทัศนศึกษา ควรที่จะงดจัดและทำกิจกรรรมข้างต้นไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน

5. จัดให้มีการดูแลอาคารและยานพาหนะ

จัดการทำความสะอาดห้องและสถานที่ที่ใช้ร่วมกันหลายคน ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือ ผงซักฟอก เช่น ห้องสมุด, โรงอาหาร, ห้องเรียน, โรงยิม, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องดนตรี เป็นต้น

จัดการทำความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียน ด้วยผงซักฟอก หรือ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ในส่วนที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น ที่เปิดประตู ที่นั่ง ที่วางแขน เป็นต้น ทั้งนี้ก่อนไปรับและหลังส่งนักเรียนให้เปิดหน้าต่างรถทุกครั้งเพื่อให้รถได้ถ่ายเทอากาศ

เปิดประตู หน้าต่าง ในห้องที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ห้องเรียน, โรงอาหาร, ห้องประชุม, ห้องสมุด เป็นต้น ทั้งนี้หากในสถานที่นั้น ๆ มีเครื่องปรับอากาศ ให้ทางโรงเรียนดำเนินการทำความสะอาดเครื่องอย่างสม่ำเสมอ

6. จัดให้มีการดูแลร้านอาหาร การจำหน่ายอาหาร โรงอาหาร

  • หากผู้ขายหรือผู้สัมผัสอาหารมีไข้ รวมถึงอาการไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ให้หยุดดำเนินการและรีบพบแพทย์ทันที
  • ขณะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหาร ให้ทำการสวมหมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน ถุงมืออนามัย ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามสุขลักษณะส่วนบุคคลด้วย
  • ห้ามไอและจามใส่อาหาร ควรล้างมือก่อนและหลังประกอบอาหารอย่างสม่ำเสมอ
  • ปกปิดอาหารและใช้อุปกรณ์ที่มีความสะอาดในการคีบหรือจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง
  • ทำความสะอาดโรงอาหาร ร้านจำหน่ายอาหาร รวมถึงจุดเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ อีกทั้งภาชนะใส่อาหารก็ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน
  • ควรแจกจ่ายอาหารให้นักเรียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากประกอบอาหาร หากเกิน 2 ชั่วโมงให้ทำการอุ่นอาหารให้เดือดและจึงค่อยแจกจ่ายใหม่
  • ทางโรงเรียนควรควบคุมอาหารที่ทำให้นักเรียนได้รับโภชนาการครบ 5 หมู่ มีความสะอาด ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน นอกจากนั้นนักเรียนยังต้องได้รับประทานผักผลไม้ปลอดสารพิษตามฤดูกาล ตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย (Thai School Luch) อย่างน้อย 70 – 100 กรัม

7.  ทำความสะอาดและดูแลห้องน้ำ

ทำความสะอาดในจุดที่สัมผัสบ่อย ด้วยผงซักฟอก หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟองขาว) *ควรทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง*

ซักผ้าและไม้ถูกพื้นที่ใช้เช็ดทำความสะอาด ด้วยผงซักฟอก หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟองขาว) จากนั้นนำไปพึ่งแดดให้แห้งเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและฆ่าเชื้อโรคให้หมด

8. ควบคุมครูและบุคลากรในโรงเรียน

กรณีมีอาการเจ็บป่วย เช่น อาการไอ จาม มีน้ำมูก มีไข้ ให้บุคคลดังกล่าวทำการแจ้งหัวหน้างานและดำเนินการหยุดงานทันที หลังจากนั้นจึงพบแพทย์เพื่อตรวจสอบและรักษาอาการข้างต้น นอกจากนี้แล้วถ้าหากบุคลากรคนใดที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรืออยู่ในช่วงกักตัว ให้บุคคลดังกล่าวทำตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ควรใส่ถุงมือทำความสะอาด, หน้ากากผ้า, ผ้ายางกันเปื้อน, รองเท้าผ้ายางหุ้มแข้ง หรือ รองเท้าบูทกันเชื้อโรค นอกจากนี้การหยิบขยะในแต่ละครั้งจำเป็นที่จะต้องใช้ไม้คีบอยู่เสมอ และการเก็บขยะที่ถูกต้องควรจะนำเอาขยะไปใส่ถุงขยะและปิดให้มิดชิด จากนั้นจึงนำไปกองรวมในที่พักขยะ หลังจากที่ปฏิบัติงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ควรทำคืออาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

ผู้ปฏิบัติงานควรป้องกันตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหรือการล้างมือด้วยสบู่ รวมไปการหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณ หน้า ตา ปาก จมูก

หน้ากากผ้า ผ้ามัสลิน-โพลี-ผ้าสปันบอนด์กันน้ำ 3 ชั้นหน้ากากผ้า ผ้ามัสลิน-โพลี-ผ้าสปันบอนด์กันน้ำ 3 ชั้น
Cherilon หน้ากากผ้า Cotton 100%  มีช่องใส่แผ่นกรอง NSB-DM01G-WHFCherilon หน้ากากผ้า Cotton 100% มีช่องใส่แผ่นกรอง NSB-DM01G-WHF
CRAYONBRAND - MASK  หน้ากากผ้า รุ่น 3D (ลายจุด)CRAYONBRAND – MASK หน้ากากผ้า รุ่น 3D (ลายจุด)
Double Goose หน้ากากผ้า ห่านคู่Double Goose หน้ากากผ้า ห่านคู่
Essence หน้ากากผ้า 3 ชั้น บี.ดั๊ก #01Essence หน้ากากผ้า 3 ชั้น บี.ดั๊ก #01
หน้ากากผ้าสาลู ลายเดซี่ เขียวหน้ากากผ้าสาลู ลายเดซี่ เขียว
หน้ากากผ้าลายผ้าขาวม้า + Face Shield 1 เซ็ตหน้ากากผ้าลายผ้าขาวม้า + Face Shield 1 เซ็ต
Welcare Set Filtered Waterproof Mask หน้ากากผ้ากันน้ำWelcare Set Filtered Waterproof Mask หน้ากากผ้ากันน้ำ
หน้ากากผ้า สำหรับเด็ก 3-12 ปี  กรอง 5 ชั้น (มี 3 ชิ้นคละลาย)หน้ากากผ้า สำหรับเด็ก 3-12 ปี กรอง 5 ชั้น (มี 3 ชิ้นคละลาย)
หน้ากาผ้าสำหรับเด็ก อายุ 3-11 ปี มีวาล์วหน้ากาผ้าสำหรับเด็ก อายุ 3-11 ปี มีวาล์ว

9. ให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับโรคโควิด 19

ให้มอบหมายคุณครูได้จัดการเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และแนะนำนักเรียน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นการสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้อง การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี หรือการปฏิบัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้นักเรียนรู้ว่า การกลับไปโรงเรียนในช่วงโควิด 19 ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

การทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่ถูกต้อง

ขอบคุณที่มาจาก: คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19, เพจ Facebook ศธ.360 องศา และเพจ Facebook กระทรวงศึกษาธิการ

credit : https://bestreview.asia/how-to/covid-19-guidance-for-school/

©2024 www.npm.ac.th. All rights reserved.