ผู้บริหาร

นายวรวีย์  มะกูดี

นายวรวีย์ มะกูดี

ผู้รับใบอนุญาต

นางฟารีดะห์  เอี่ยมอิทธิพล

นางฟารีดะห์ เอี่ยมอิทธิพล

ผู้จัดการ

นายประสาน เดชะวิบูลย์

นายประสาน เดชะวิบูลย์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

นายสุวินัย สมันเลาะ

นายสุวินัย สมันเลาะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุนันท์ ซันมานี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

นายสนั่น มูฮำหมัด

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบุคลากร

นายวิศิษฐ ไทพิทักษ์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายงบประมาณ

นายกิตติ อาบัส

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป