สังคมศึกษา

นางสาววราภรณ์ นะยี

นางสาววราภรณ์ นะยี

นางนฤมล มิมมา

นางนฤมล มิมมา

นางสาวจิราภรณ์ เหมเซ็น

นางสาวจิราภรณ์ เหมเซ็น

นางสาวกิตติยา ปูจัง

นางสาวกิตติยา ปูจัง

นางกัณทิมา อีซอ

นางกัณทิมา อีซอ

นางสาวชัชญานุช ไพเราะ

นางสาวชัชญานุช ไพเราะ

นางสาวปวีณา มะ

นางสาวปวีณา มะ

นางสาวสมิลัน มานมาน

นางสาวสมิลัน มานมาน

นายเบ็ญจมินทร์ มีฉวี

นายเบ็ญจมินทร์ มีฉวี

นายเอกรินทร์ โอ๊ะดำ

นายเอกรินทร์ โอ๊ะดำ

นางมยุรี ตวนกู

นางมยุรี ตวนกู

นายทวีศักดิ์ มะดะเรส

นายทวีศักดิ์ มะดะเรส

นายสมชาย สะและห์

นายสมชาย สะและห์

นายสมบูรณ์ สนิทสุริวงศ์

นายสมบูรณ์ สนิทสุริวงศ์

นายอาณัติ สะมะ

นายอาณัติ สะมะ

นายอนิวัช ผดุงฮะ

นายอนิวัช ผดุงฮะ

นายอรัช วังทอง

นายอรัช วังทอง