การงานอาชีพฯ

นางปราณี มีนสิริวัฒนา

นางปราณี มีนสิริวัฒนา

นางสาวมารียา มะเล็ก

นางสาวมารียา มะเล็ก

นางสาวปวีณา ปานนบภา

นางสาวปวีณา ปานนบภา

นางสุทธิดา เรียบร้อย

นางสุทธิดา เรียบร้อย