การงานอาชีพฯ

นางปราณี มีนสิริวัฒนา

นางปราณี มีนสิริวัฒนา

นางสาวมารียา มะเล็ก

นางสาวมารียา มะเล็ก

นางสาวอุษา กาสุรงค์

นางสาวอุษา กาสุรงค์

นางสาวปวีณา ปานนบภา

นางสาวปวีณา ปานนบภา

นางสุทธิดา เรียบร้อย

นางสุทธิดา เรียบร้อย

นางสาวณัฐริตา นีละไพจิตร

นางสาวณัฐริตา นีละไพจิตร