วิทยาศาสตร์

นายมนัส สุวามิน

นายมนัส สุวามิน

นางสาวนารี เซ็นติมา

นางสาวนารี เซ็นติมา

นางสาวนภาภร มะดะเรส

นางสาวนภาภร มะดะเรส

นายปิติ วารี

นายปิติ วารี

นางสาวอรัญญา มะสกุล

นางสาวอรัญญา มะสกุล

นางวิภารัตน์ ฮีมวิเศษ

นางวิภารัตน์ ฮีมวิเศษ

นางสาวบุษยพรรณ เชยมาน

นางสาวบุษยพรรณ เชยมาน

นางสาวณัฐนารี เลิศปัญญา

นางสาวณัฐนารี เลิศปัญญา

นางสาวลีนา ไทพิทักษ์

นางสาวลีนา ไทพิทักษ์

นางสาววริญญา หมัดหวัง

นางสาววริญญา หมัดหวัง

นางสาวชนัญญา ประดิษฐสุวรรณ์

นางสาวชนัญญา ประดิษฐสุวรรณ์

นางสาวอุษา กาสุรงค์

นางสาวอุษา กาสุรงค์

นายวิรัช ฮีมมิน

นายวิรัช ฮีมมิน

นางสาวจนาภรณ์ โพดรัมย์

นางสาวจนาภรณ์ โพดรัมย์

นางสาวรุ่งนภา ชูชื่น

นางสาวรุ่งนภา ชูชื่น

Mrs.Cathylene Angel lt Tangapa

Mrs.Cathylene Angel lt Tangapa