ระเบียบการ

ระเบียบโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พ.ศ.2559

เกณฑ์การเลื่อนชั้นของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละรายวิชา
 2. นักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านทุกตัวชี้วัด
 3. นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
 4. นักเรียนต้อง “ผ่าน” การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 5. นักเรียนต้อง “ผ่าน” การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 6. นักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบ ทางโรงเรียนจะไม่ให้เข้าห้องสอบ
 7. นักเรียนต้อง ได้รับผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
  ลูกเสือ–เนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และวิชาทหารรักษาดินแดน )

คำอธิบายระบบรายงานผลการเรียนของโรงเรียน

การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระ เป็น 8 ระดับ ดังนี้

ระดับผลการเรียนความหมายช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
4ดีเยี่ยม80 – 100
3.5ดีมาก75 – 79
3ดี70 – 74
2.5ค่อนข้างดี65 – 69
2ปานกลาง60 – 64
1.5พอใช้55 – 59
1ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ50 – 54
0ต่ำกว่าเกณฑ์0 – 49

ความหมายของ 0 ร และ มส

“การติด 0” หมายถึง สอบไม่ผ่าน ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ นักเรียนต้องแก้ไขโดย ซ่อม/สอบแก้ตัว
ภายในระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด ให้อยู่
ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะพิจารณา ให้เรียนซ้ำชั้นในกรณีที่นักเรียน “ติด 0” เกิน 3 รายวิชา

“มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ผู้เรียนต้องแก้ไข โดยเรียนและรับงานเพิ่มเพื่อให้ได้เวลาเรียนพอ

“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทำ
ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ นักเรียน
ต้องแก้ไขโดย การติดตามงาน ส่งงานให้ครบตามที่กำหนด หากนักเรียนไม่แก้ไขตามระยะเวลาที่โรงเรียน
กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะพิจารณาตัดสิน

ระเบียบโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ.2559

เพี่อให้การปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการส่งเสริม
ระเบียบวินัยนักเรียนให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาและเป็นการกระจายอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองนักเรียนให้กับครูอาจารย์ ทุกคน โรงเรียนจึงวางระเบียบไว้ดังนี้

บททั่วไป

 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ว่าด้วยงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ.2559
 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 3. ในกรณีที่โรงเรียนได้กำหนด ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษเพื่อความผิดไว้เป็นการเฉพาะกรณีให้ถือตามกฎระเบียบข้อบังคับนี้
 4. การลงโทษนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548
 5. ในระเบียบนี้คำว่า
  • “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  • “ครูที่ปรึกษา” หมายความรวมถึงครูทุกคนของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  • “ผู้อำนวยการ” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  • “รองผู้อำนวยการ” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  • “หัวหน้าระดับ” หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าระดับสายชั้น
  • “คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาสอบสวนและลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดวินัยตามระเบียบนี้ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา
  • “ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรมและผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้หมายความรวมถึง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือเด็กอาศัยอยู่ด้วย

หมวดที่ 1
นักเรียน

นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนนตลอดหลักสูตรซึ่งทุกคนจะต้องรักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ผู้ใด ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดจะต้องได้รับโทษ
ตามกฎระเบียบที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้

 1. นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นสภาพนักเรียนดังนี้
  1. ไม่มาสายและต้องมาทันเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน
  2. มาเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดอย่างสม่ำเสมอ
  3. เข้าเรียนทันเวลาตามตารางเรียน
  4. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบทั้งชุดปกติและชุดพลศึกษา
  5. ปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียน ครู บุคลากรและเคารพเชื่อฟังไม่แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง
  6. พูดจาสุภาพ ไม่กล่าวเท็จ
  7. ไม่ขโมยสิ่งของหรือทรัพย์สินของคนอื่น
  8. นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน ห้องประชุม ไม่ทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น
  9. เข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียนกำหนดหรือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  10. เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด ขอความร่วมมือจากชุมชนหรือองค์กร
  11. ไม่ก่อการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานศึกษา
  12. ไม่ดื่มของมึนเมาหรือสารเสพติดทุกชนิด
  13. ไม่ยั่วยุ หรือกล่าววาจาที่ไม่สุภาพ หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท เกลียดชัง เช่น
   • กล่าวคำหยาบคายไม่สุภาพต่อผู้อื่น
   • กล่าวประชดเสียดสี ล้อเลียนผู้อื่น
   • กล่าวท้าทายหรือแสดงความก้าวร้าวชวนวิวาท
   • กล่าวดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท
 2. นักเรียนต้องช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนตามที่โรงเรียนร้องขอ มอบหมาย ตามโอกาสอันควร
 3. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและสาธารณประโยชน์ ไม่ทำความสกปรกหรือก่อความเสียหาย
 4. ให้กับโรงเรียน
 5. เมื่อนักเรียนต้องหยุดเรียน เช่น การเจ็บป่วยหรือมีความจำเป็นต้องไปประกอบพิธีที่สำคัญ ผู้ปกครองต้องแจ้งให้
 6. โรงเรียนทราบโดยการลาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษา
 7. นักเรียนต้องไม่ตกแต่งเครื่องประดับ เช่นสวมสร้อยคอ กำไล หรือการแต่งหน้า ทาปาก ทำสีผม สกินเฮด ไว้เล็บยาว
 8. ทำสีเล็บหรือไว้หนวดไว้เคราเป็นต้น
 9. ไม่นำสินค้ามาขายหรือจำหน่ายในโรงเรียน
 10. ไม่นำบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาทหรือก่อความไม่สงบในโรงเรียน
 11. ไม่นำสื่อ หนังสือ เอกสาร ที่ส่อไปในทางลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน
 12. ไม่จัดกิจกรรมนำเที่ยวก่อนได้รับอนุญาต
 13. ไม่นำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาโรงเรียน
 14. ไม่ขีดเขียนตัวหนังสือข้อความใดๆที่ในห้องน้ำหรือฝาผนังทั่วๆไปก่อนได้รับอนุญาต
 15. การเข้า-ออก นอกบริเวณโรงเรียนให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนว่าด้วยการเข้า-ออกนอกบริเวณโรงเรียน

หมวดที่ 2
ลักษณะความผิด

เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ ที่จะให้นักเรียนมีความตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายถูกระเบียบ
สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมเป็นนักเรียนที่ดี ตลอดจนรู้จักยับยั้งในการที่จะประพฤติชั่ว ปฏิบัติให้ถูกต้องตามศาสนาบัญญัติโรงเรียน
จึงกำหนดวิธีการพิจารณาความผิดของนักเรียนไว้ดังนี้

 1. ความผิดสถานเบา
  1) แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน
  2) ส่งเสียงดังรบกวนผู้เรียน ไม่ว่าในอาคารหรือนอกอาคาร
  3) ไม่รักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ โรงอาหารและบริเวณอื่นๆ ของโรงเรียน
  4) มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผล
  5) ปกปิดความลับของนักเรียนที่กระทำความผิด
 1. ความผิดปานกลาง
  1) หนีเรียนไม่เข้าเรียนหรือหนีการละหมาด
  2) นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนหรือนำเครื่องมือสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน
  3) ไม่ไปตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมตามที่กำหนด
  4) แสดงกิริยา วาจาหยาบคายต่อครูหรือผู้อื่น
  5) ขัดคำสั่งครูในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
  6) หลีกเลี่ยง หลบซ่อนไม่เข้าแถว
  7) สูบใบจาก บุหรี่หรือมีไว้ในครอบครอง
  8) หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
  9) ขีดเขียนข้อความที่ไม่สุภาพ หรือข้อความใดๆลงเสื้อ กางเกงและตามฝาผนัง ห้องน้ำและบริเวณอื่นๆของโรงเรียน
  10) พูดจาขู่กรรโชกเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
  11) ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
  12) เล่นการพนัน ทั้งในและนอกโรงเรียน
  13) เที่ยวกลางคืนดึกดื่นและอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
  14) นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมด ให้อยู่ในดุลพินิจของครูที่พบเห็น
 1. ความผิดสถานหนัก ร้ายแรง
  1) นักเรียนแจ้งความเท็จต่อครู
  2) หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของครู จนเกิดความเสียหาย แก่โรงเรียน
  3) นักเรียนทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน ของครู ของนักเรียนด้วยกันและของสาธารณะ
  4) แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง ก้าวร้าว หรือลบหลู่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
  5) ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
  6) เจตนาขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของผู้อื่น
  7) เสพสุรามึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ หรือมีไว้ในครอบครอง
  8) นำสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ หรือสิ่งของมึนเมาเข้ามาเผยแพร่ หรือจำหน่ายในโรงเรียน
  9) ก่อการทะเลาะวิวาทถึงขั้นทำร้ายร่างกายเป็นกลุ่ม คณะ จนทำให้ผู้อื่นเกิดการบาดเจ็บ
  10) ดื่มสุรา เสพสารเสพติด ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
  11) ประพฤติตัวไม่เหมาะสมในกรณีส่อไปในทางชู้สาว
  12) นำอาวุธที่เป็นอันตรายเข้ามาในโรงเรียน
  13) การกระทำใดๆ อันเป็นความผิดทางอาญาจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีสั่งฟ้องศาลแล้วมีความผิดตามกล่าวหา
  14) พฤติกรรมใดๆ ที่ไม่ได้ระบุในประเด็นนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครูที่พบเห็น

หมวดที่ 3
การตัดคะแนนความประพฤติ บทลงโทษ และวิธีแก้ไข

1.ด้านการเรียน

รหัสประเภทความผิดคะแนนหมายเหตุ
01ปลอมลายเซ็นผู้ปกครองและครู40ภาคทัณฑ์
02มาสายหรือไม่เข้าแถว5
03หลีกเลี่ยงไม่เข้ารับการปฐมนิเทศหรือปัจฉิมนิเทศ5
04ไม่เข้าเรียนในแต่ละวิชา(วิชาละ)5
05ไม่ร่วมกิจกรรมโฮมรูม5

2.ด้านการแต่งกาย

รหัสประเภทความผิดคะแนนหมายเหตุ
06ไม่มารับการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม
ตัดผมสกินเฮดหรือเล่นลวดลาย
เล็บยาวหรือทำสีเล็บ
ถุงเท้า รองเท้า กางเกงขาเดฟ
30
10
10
5
07แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น ปล่อยเสื้อออกนอกกางเกง
ไม่มีเข็ม สวมเสื้อคนอื่น ไม่ปักชื่อ เลขประจำตัว อักษรย่อ น.พ.ม.
ใส่ชุดไม่ตรงวันเรียน
5
08สวมเครื่องประดับมาโรงเรียน เช่น สร้อย กำไล ขนตาปลอม
แต่งหน้าทาปาก
5
09นักเรียนหญิงไม่สวมเสื้อซับในหรือสวมใส่ซับในสีฉูดฉาด5
10ใส่กางเกงนักเรียน กางเกงวอร์ม กระโปรง ผิดระเบียบ5
11กระเป๋านักเรียนผิดระเบียบ หรือกระเป๋าแฟชั่น/ครั้ง5

3.ด้านความประพฤต

รหัสประเภทความผิดคะแนนหมายเหตุ
12ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด/สูบบุหรี่/ใบจาก40ภาคทัณฑ์
13เสพสารเสพติดทุกชนิดหรือมีไว้ในครอบครอง50แก้พฤติกรรม
14ลักขโมยจะโดยเจตนาหรือไม่ ยักยอก กรรโชกทรัพย์สิน60พักการเรียน
15ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนหรือบุคคลภายนอก
ทำให้เสียชื่อเสียง
60พักการเรียน
16ชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท60พักการเรียน
17ยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีหรือต่อต้านระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
40ภาคทัณฑ์
18เล่นการพนันทุกชนิด40ภาคทัณฑ์
19ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนหรือของผู้อื่น40ภาคทัณฑ์
20ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในโรงเรียน โดยการชกต่อยอาจเป็นกลุ่ม
เป็นพวก
40ภาคทัณฑ์
21มีพฤติกรรมชู้สาว หรือส่อในทางชู้สาว หรืออนาจาร20
22กลั่นแกล้งรังแก บังคับ ขู่เข็ญ หรือการกระทำอื่นใดทั้งวาจาหรือ
การกระทำต่อผู้อื่นที่อ่อนแอกว่า
20
23แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว ไม่เหมาะสมต่อครู20

4.ด้านการดูแลรักษาความสะอาด

รหัสประเภทความผิดคะแนนหมายเหตุ
24ทิ้งขยะสร้างความสกปรก ไม่ทำความสะอาดบริเวณในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน
10
25ขีดเขียนข้อความใดๆในห้องน้ำ หรือฝาผนัง โต๊ะ เก้าอี้
สมบัติสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
10
26ขีดเขียนข้อความใดๆ ลงบนเสื้อและกางเกงของตนเองหรือของ
เพื่อน
10

5. ด้านเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รหัสประเภทความผิดคะแนนหมายเหตุ
27พกพาอาวุธ มีด ปืน วัตถุระเบิด สนับมือ จุดประทัด60พักการเรียน
28ไม่เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนจัดขึ้น20
29โพสต์ภาพ ข้อความ ไม่เหมาะสมในสื่อออนไลน์20
30โรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบ แต่ไม่มาพบตามกำหนด20
31มีสื่อลามกไว้ในครอบครอง เช่น ซีดี ภาพ คลิปลามก20
32จอดรถจักรยานยนต์ไว้นอกโรงเรียนหรือนำเครื่องมือสื่อสาร/
โทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน
20ผู้ปกครองมารับคืน
33ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ขออนุญาต10
34เปิดไฟ เปิดน้ำ เปิดพัดลมทิ้งไว้ไม่ปิด ไม่รักษาสมบัติส่วนรวม
(ในห้องเรียนรับผิดชอบทั้งห้อง)
5
35ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อน ไม่ทำความเคารพครู5
36นำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน5
37ใช้ที่อาบน้ำละหมาด ห้องน้ำ ไม่ตรงตามที่กำหนด5

หมายเหตุ ความผิดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของครูและลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
ตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน

 1. ความผิดครั้งแรกในกรณีโทษสถานเบา ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอนและชี้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและบันทึกไว้
  เป็นหลักฐาน
 2. กรณีนักเรียนกระทำความผิดถูกตัดคะแนน 40 คะแนน แสดงถึงการไม่ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ไม่เคารพเชื่อฟังครู
  ต้องเชิญผู้ปกครองมาพบและทำทัณฑ์บน
 3. กรณีนักเรียนกระทำความผิดในเรื่องเดียวกันหลายคน แต่การลงโทษจะแตกต่างกันออกไปตามความผิดของนักเรียน
  ที่กระทำผิดแต่ละคนตลอดจนความหนักเบาของพฤติกรรมด้วย
 4. การลงโทษนักเรียน
  4.1 ว่ากล่าวตักเตือน ให้ครูทุกคนลงโทษนักเรียนได้
  4.2 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้ครูทุกคนสามารถตัดคะแนนความประพฤติได้ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย
  การตัดคะแนนความประพฤติ
  4.3 เชิญผู้ปกครองมารับทราบและทำทัณฑ์บน ให้เป็นอำนาจรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  4.4 ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษเสนอความเห็นต่อ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  4.5 ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับปรุงตนเอง ให้คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษเสนอความเห็นต่อ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 5. ในกรณีความผิดร้ายแรงให้ดำเนินการดังนี้
  คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ พิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนที่ประพฤติ
  ฝ่าฝืนผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ปี พ.ศ.2559
  ดังต่อไปนี้
  1. ว่ากล่าวตักเตือน
  2. ตัดคะแนนความประพฤติ
  3. ทำทัณฑ์บน
  4. ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในโรงเรียน
   2) พักการเรียน
   3) ย้ายสถานศึกษา

การหักคะแนน

คะแนนที่ถูกหักวิธีปฏิบัติหมายเหตุ
คะแนนความประพฤติลบ 15 คะแนน ตักเตือนครั้งที่ 1จิตอาสา
คะแนนความประพฤติลบ 20 คะแนนตักเตือนครั้งที่ 2และจดหมายแจ้งผู้ปกครองจิตอาสา
คะแนนความประพฤติลบ 40 คะแนนเชิญผู้ปกครอง ทำทัณฑ์บนจิตอาสา
คะแนนความประพฤติลบ 50 คะแนนแก้ไขพฤติกรรมในโรงเรียนจิตอาสา
คะแนนความประพฤติลบ 60 คะแนนเชิญผู้ปกครองมารับทราบร่วมแก้ไขพฤติกรรมพักการเรียน
คะแนนความประพฤติลบ 80 คะแนนเชิญผู้ปกครองมาพบย้ายสถานศึกษา
ผู้มีคะแนนความประพฤติติดลบไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

หมายเหตุ : กิจกรรมจิตอาสา คือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ เช่น ทำความสะอาดพื้นที่ กวาดใบไม้ รดน้ำต้นไม้
ขัดห้องน้ำ ช่วยงานครูตามที่เหมาะสมครบตามกำหนดเวลา จิตอาสา(ให้ได้รับคะแนนได้ไม่เกินครั้งละ 5 คะแนน/1 ชั่วโมง/ครู 1 ท่าน)

หมวดที่ 4
แนวทางการบันทึกความดีหรือเกียรติคุณของนักเรียน

ที่รายการคะแนนหมายเหตุ
1ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับประเทศ90เกียรติบัตร
2ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาและแข่งขัน
ระดับภาค
60เกียรติบัตร
3ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับจังหวัด40เกียรติบัตร
4เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน(ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา)30เกียรติบัตร
5เป็นสารวัตรนักเรียน(ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา)30คำสั่ง
6ได้รับรางวัลนักเรียนดีศรี น.พ.ม.30เกียรติบัตร
7เป็นตัวแทนของโรงเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะ
และกีฬา
30คำสั่ง
8เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าค่ายอบรมที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก
20เกียรติบัตร
9เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น10ผู้จัดงาน
10มีความมุ่งมั่นในการกระทำความดีอยู่เสมอโดยครูที่ปรึกษาเป็น
ผู้รับรองเป็นลายลักษณ์อักษร(คะแนนความดี)
10
11เกียรติบัตรแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน10เกียรติบัตร

หมายเหตุ :

 1. นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนนตลอดหลักสูตร
 2. เกียรติบัตรใช้เพิ่มคะแนนความดีเฉพาะในแต่ละภาคเรียน (ให้ครูที่จัดงานหรือพาไปแข่งเซ็นรับรองก่อนนำมาเพิ่มคะแนน)
 3. เกียรติบัตรไม่สามารถนำมาหักล้างคะแนนการลงโทษด้านยาเสพติด ทรงผมและหนีละหมาดได้

หมวดที่ 5
การแต่งกายและทรงผม

 1. เครื่องแบบนักเรียนชาย
  1. เสื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเสื้อคอเชิ้ต แขนสั้นสีขาว มีสาบหน้าและมีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้ายใบเดียว ที่หน้าอกด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียนพร้อมทั้งเลขประจำตัวสีแดง ที่ขอบกระเป๋าเสื้อปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีแดง ความสูงของตัวอักษรไม่เกิน 1 ซม.
   (นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต้องผูกเน็คไทและติดเข็มสัญลักษณ์ของโรงเรียน)
  2. กางเกงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกางเกงสีดำขายาว พับด้านในไม่คับและไม่หลวมมาก
  3. เข็มขัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินมีเครื่องหมายโรงเรียน
  4. รองเท้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรองเท้าผ้าใบสีดำทั้งหมด มีเชือกผูกสีดำต้องเป็นแบบของนักเรียนและใช้ถุงเท้าสั้น(สูงกว่าตาตุ่ม) สีขาวไม่มีลวดลาย
 1. เครื่องแบบนักเรียนหญิง
  1. เสื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเสื้อโปโลแขนยาว สาบครึ่งตัวคอบัวแหลม ความยาวของตัวเสื้อปิดสะโพก ปลายแขนจีบ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสวมเสื้อกั๊กของโรงเรียนทับเสื้อโปโลแขนยาว)
  2. กระโปรงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระโปรงสีกรมท่า พับเป็นจีบข้างละ 3 จีบ ไม่เย็บจีบความยาวถึงข้อเท้า
  3. ผ้าคลุมศีรษะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ขณะสวมใส่เย็บตลอดตั้งแต่ปลายคางจนถึงมุมผ้า ปักอักษรย่อและเลขประจำตัวด้านขวาด้วยไหมสีแดง ด้านซ้ายปักชื่อและสกุลความสูงของตัวอักษรไม่เกิน 1 ซม.
  4. รองเท้านักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรองเท้าหนังสีดำ ต้องเป็นแบบของนักเรียนและใช้ถุงเท้าสั้น(สูงกว่าตาตุ่ม)สีขาวไม่มีลวดลาย

3.ชุดพลศึกษานักเรียนชายนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 เสื้อ เป็นเสื้อโปโลแขนสั้นปักชื่อและนามสกุลที่ด้านบนขวาความสูงของตัวอักษรไม่เกิน1ซ.ม. (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต้องติดเข็มสัญลักษณ์ของ โรงเรียนที่ ด้านขวาบนชื่อและนามสกุล)
2 กางเกงวอร์มขายาว เป็นสีกรมท่าขลิบสีฟ้าแสด
3 รองเท้า รองเท้าผ้าใบสีดำทั้งหมด มีเชือกผูกสีดำต้องเป็นแบบของนักเรียนและใช้ถุงเท้าสั้น (สูงกว่าตาตุ่ม) สีขาวไม่มีลวดลาย

4.ชุดพลศึกษานักเรียนหญิงนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 เสื้อ เป็นเสื้อคอเชิ้ตโปโล ตัวหลวมแขนยาวตรง สีฟ้า ติดกระดุม 2 เม็ด ผ่าเอวยาวปิดสะโพก
2 กางเกงวอร์มขายาว เป็นสีกรมท่าขลิบสีฟ้าแสด
3 ผ้าคลุมศีรษะ ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ขณะสวมใส่เย็บตลอดตั้งแต่ปลายคางจนถึงมุมผ้าปักอักษรย่อและเลขประจำตัวด้านขวาด้วยไหมสีแดง ด้านซ้ายปักชื่อและสกุลความสูงของตัวอักษรไม่เกิน 1 ซม.
4 รองเท้าผ้าใบสีขาว ต้องเป็นแบบของนักเรียนและใช้ถุงเท้าสั้น(สูงกว่าตาตุ่ม)สีขาวไม่มีลวดลาย

5.การแต่งกายชุดลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอนุญาตให้แต่งได้ในวันที่โรงเรียนกำหนด การแต่งกายเครื่องแบบเหล่านี้ต้องแต่งให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนด
ในเครื่องแบบนั้นๆ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามระเบียบของโรงเรียน

6.การแต่งกายเมื่อมาติดต่อกับโรงเรียนนักเรียนที่ยังมีสภาพเป็นนักเรียน ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนและเป็นเครื่องแบบของตนเองเท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืน
จะไม่อนุญาตให้ติดต่อกับทางโรงเรียน นักเรียนที่พ้นจากสภาพนักเรียน ให้แต่งชุดสุภาพเรียบร้อย ไม่ต้องแต่งชุดนักเรียน

 1. ทรงผม
  1. นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผมตัดทรง รองทรงสูง ผมข้างหน้าและด้านบนยาวไม่เกิน 3ซ.ม. ไม่เปลี่ยนสีผม ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่น้ำมันใส่ผม
  2. นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผมตัดทรง รองทรงสูง ผมข้างหน้าและด้านบนยาวไม่เกิน 4ซ.ม. ไม่เปลี่ยนสีผม ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่น้ำมันใส่ผม

8.กระเป๋านักเรียน
ให้ใช้กระเป๋าที่มีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนหรือที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้แบบอื่นใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นแต่จะมีการอนุโลมตามความเหมาะสม

หมวดที่ 6
การเข้าร่วมกิจกรรม

 1. การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
  นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาการเข้าแถว เพื่อร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนจะให้สัญญาณการเข้าแถวดังต่อไปนี้
 • เวลา 07.30 น. ให้สัญญาณเปิดเพลงมาร์ชโรงเรียน และจัดแถวให้เสร็จหลังจากเพลงจบ ไม่เกิน 5 นาที
 • เวลา 07.45 น. ที่บริเวณประตูเข้า ครูเวรจะกักนักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถว
 • หลังจากพิธีการหน้าเสาธงเรียบร้อยแล้ว ครูที่ปรึกษาจะพบนักเรียน ตรวจสอบความเรียบร้อยและบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่มาเข้าแถว นักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบ
 • นักเรียนที่ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จะมีคะแนนติดลบครั้งละ 5 คะแนน
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน(กีฬาสี ฟ้า-แสดเกม)
  นักเรียนทุกคนจะต้องสังกัดในคณะสีตามที่กำหนด และหากมีกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะสีในการเข้าร่วม
  กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือชุมชน นักเรียนต้องให้ความร่วมมือและจะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80
  หากพบว่ามีเวลาไม่ถึงร้อยละ 80 จะต้องได้รับการซ่อมเสริม
 1. กิจกรรมวันสำคัญ หรือกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดขึ้น
  นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดขึ้น เช่น วันสุนทรภู่ วันวิทยาศาสตร์หรือการอบรมให้ความรู้ต่างๆ
  หากไม่เข้าร่วมถือว่าจงใจฝ่าฝืนระเบียบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือป่วยไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้แจ้งผู้จัดงานหรือครูที่ปรึกษา
  ให้ทราบในวันดำเนินกิจกรรมหรือแจ้งก่อนล่วงหน้า

หมวดที่ 7
เบ็ดเตล็ด

 1. การทำความเคารพ
  1. เมื่อครูหรือผู้ใหญ่เดินผ่าน นักเรียนจะต้องทำความเคารพโดยการยืนตรงและยกมือไหว้ในลักษณะสำรวม ค้อมตัวด้วยกิริยาอันนอบน้อม
  2. ในกรณีที่นักเรียนเดินสวนทางกับครู ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างขึ้นลงบันไดให้นักเรียนหยุดยืนตรงยกมือไหว้ทำความเคารพ(ยกเว้นในกรณีที่มือถือสิ่งของอยู่)
  3. นักเรียนพบครูในที่สาธารณะหรือนอกโรงเรียนให้นักเรียนทักทายหรือยกมือไหว้ทำความเคารพตามโอกาสและสถานที่
 2. กรณีที่นักเรียนมีคาบเรียนว่างเนื่องจากครูติดภารกิจหรือลา
  1. ห้ามนักเรียนส่งเสียงดังรบกวนหรือสร้างความรำคาญห้องข้างเคียง
  2. ให้นักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ หรือนำหนังสือมาอ่าน หรือทำการบ้าน
  3. ห้ามเล่นกีฬา ดนตรีอันเป็นการสร้างความรำคาญ หรือรบกวนบนอาคารเรียน
 3. เครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือ
  1. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ในบริเวณโรงเรียน หากมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ ให้นักเรียนนำไปฝากครูที่ห้องธุรการก่อนมีกิจกรรมหน้าเสาธงเวลาเช้าหากฝ่าฝืนโรงเรียนจะดำเนินการลงโทษตามที่กำหนดไว้
 4. อาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว
  1. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ลูกอม และของขบเคี้ยวทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียนโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากฝ่าฝืนโรงเรียนจะดำเนินการลงโทษตามที่กำหนดไว้
 5. การย้ายสถานศึกษา
  1. เมื่อนักเรียนประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนมีคะแนนความประพฤติติดลบครบ 80 คะแนน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะรายงานผลไปที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการก่อนสอบปลายภาค 7 วัน ตัดสิทธิ์การสอบปลายภาคทุกรายวิชา จากนั้น ผู้อำนวยการจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมการกระทำผิดและให้ดำเนินการย้ายสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

(นายสุวินัย สมันเลาะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม