ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

ลำดับชื่อ – นามสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่ง
1นายวรวีร์ มะกูดีB.A. มหาวิทยาลัยแห่งชาติคูเวตผู้รับใบอนุญาต ประธานมูลนิธิมัสยิดอัล-ฮุดา
2นางฟารีดะห์ เอี่ยมอิทธิพลกศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรผู้จัดการ
3นายประสาน เดชะวิบูลย์กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
4นายสุวินัย สมันเลาะศศ.ม.,ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้อำนวยการ
5นางสาวสุนันท์ ซันมานีกศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
6นายสนั่น มูฮำหมัด ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
7นายวิศิษฐ ไทพิทักษ์ค.ม.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
8นายกิตติ อาบัสค.ม.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะครู

ลำดับชื่อ – นามสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่ง
1นางวีระยุนุช กิ่งเกตุศศ.บ.,ศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหงครูภาษาไทย
2นางสาวเรณู พุ่มพวงศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหงครูภาษาไทย
3นางพรเพ็ญ วงษ์ยีเมาะค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครูภาษาไทย
4นางสุมาลี ชัยเจริญศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหงครูภาษาไทย
5นางสาวสุฑารัตน์ มีมูซอบธ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ป.บัณฑิตครูภาษาไทย
6นางสาวลักษณา ดลไฮศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ป.บัณฑิตครูภาษาไทย
7นางสาวสุชาดา แสงศรีศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ป.บัณฑิตครูภาษาไทย
8นางวรุณสิริ สิทธิการศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหงครูภาษาไทย
9นางสาวสุชาดา บินอับดุลเลาะวท.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ป.บัณฑิตครูคณิตศาสตร์
10นางทิวาภรณ์ มัสเยาะวศ.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ป.บัณฑิตครูคณิตศาสตร์
11นางอารัญญา อารียะค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครูคณิตศาสตร์
12นางสถาปนา แม้นมินทร์ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมครูคณิตศาสตร์
13นางสาวเจนจิรา วิศาลวรรณค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมครูคณิตศาสตร์
14นายสุรัตน์ เทียนมณบธ.บ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ป.บัณฑิตครูคณิตศาสตร์
15นางสาวเพชรลัดดา เดวีเลาะวท.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ป.บัณฑิตครูคณิตศาสตร์
16นายเอกพจน์ ยีหวังนวท.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.บัณฑิตครูคณิตศาสตร์
17นางสาวขนิษฐา มีนสิริวัฒนาวท.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.บัณฑิตครูคณิตศาสตร์
18นางสาวชลิตตา โซะเฮงวท.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ป.บัณฑิตครูคณิตศาสตร์
19นางสุนทรี เกตุสุวรรณวท.บ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ป.บัณฑิตครูคณิตศาสตร
20นางสาวปาลิตา มะติมุค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครูคณิตศาสตร์
21นายมนัส สุวามินกศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ป.บัณฑิตครูวิทยาศาสตร์
22นางสาวนารี เซ็นติมาค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครูวิทยาศาสตร์
23นางสาวนภาภร มะดะเรสวท.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ป.บัณฑิตครูวิทยาศาสตร์
24นายปิติ วารีวศ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครูวิทยาศาสตร์
25นางสาวอรัญญา มะสกุลวท.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ป.บัณฑิตครูวิทยาศาสตร์
26นางวิภารัตน์ ฮีมวิเศษวท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ป.บัณฑิตครูวิทยาศาสตร์
27นางสาวบุษยพรรณ เชยมานวท.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา, ป.บัณฑิตครูวิทยาศาสตร์
28นางสาวณัฐนารี เลิศปัญญาวท.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ป.บัณฑิตครูวิทยาศาสตร์
29นางสาวลีนา ไทพิทักษวท.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครูวิทยาศาสตร์
30นางสาววริญญา หมัดหวังกศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครูวิทยาศาสตร์
31นางสาวชนัญญา ประดิษฐสุวรรณ์ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครูวิทยาศาสตร์
32นางสาวอาภัสรา อาจหาญวท.บ.(ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครูวิทยาศาสตร์
33นายวิรัช ฮีมมินศศ.บ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ป.บัณฑิตครูวิทยาศาสตร์
34นางสาวจนาภรณ์ โพดรัมย์ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครูวิทยาศาสตร์
35นางสาวรุ่งนภา ชูชื่นค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครูวิทยาศาสตร์
36นางสาววราภรณ์ นะยีค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครูสังคมศึกษา
37นางนฤมล มิมมาศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ป.บัณฑิตครูสังคมศึกษา
38นางสาวจิราภรณ์ เหมเซ็นศศ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ป.บัณฑิตครูสังคมศึกษา
39นางสาวกิตติยา ปูจังค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครูสังคมศึกษา
40นางสาวกัณฑิมา อีซอM.A. มหาวิทยาลัยอลิการ์ประเทศอินเดีย, ป.บัณฑิตครูสังคมศึกษา
41นางสาวชัญญานุช ไพเราะค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครูสังคมศึกษา
42นางสาวปวีณา มะศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหงครูสังคมศึกษา
43นายสมบูรณ์ สนิทสุริวงษศษ.บ. มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร (ประเทศอียิปต์), ป.บัณฑิตครูสังคมศึกษา
44นายเบ็ญจมินทร์ มีฉวีศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหงครูสังคมศึกษา
45นายเอกรินทร์ โอ๊ะดำค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครูสังคมศึกษา
46นางสาวสมิลัน มานมานศศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครูสังคมศึกษา
47นางมยุรี ตวนกูค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครูศาสนา
48นายทวีศักดิ์ มะดะเรสB.A. มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์,ป.บัณฑิตครูศาสนา
49นายอาณัติ สะมะศศ.บ. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, ป.บัณฑิตครูศาสนา
50นายสมชาย สะและห์B.A. มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ครูศาสนา
51นายอนิวัช ผดุงฮะB.A. มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ครูศาสนา
52นายอรัช วังทองศศ.บ. มหาวิทยาลัยฟาฏอนีครูศาสนา
53นายปราโมทย์ รื่นสุขศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหิดลครูพลศึกษา
54นายสิทธิพงษ์ อ่อนนิ่มศษ.บ. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพครูพลศึกษา
55นายธนวัฒน์ เทียนมณีศษ.บ. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพครูพลศึกษา
56นางขนิษฐา นีละไพจิตรค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครูพลศึกษา
57นางสาวสุปราณี มูฮำหมัดวท.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,ป.บัณฑิตครูพลศึกษา
58นางปราณี มีนสิริวัฒนาศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ป.บัณฑิตครูการงานอาชีพ
59นางสาวอุษา กาสุรงค์ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครูการงานอาชีพ
60นางสาวมารียา มะเล็กค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครูการงานอาชีพ
61นางสาวปวีณา ปานนบภาบธ.บ.,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ป.บัณฑิตครูการงานอาชีพ
62นางสุทธิดา เรียบร้อยอศ.บ.มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์,ป.บัณฑิตครูการงานอาชีพ
63นางสาวณัฐริตา นีละไพจิตรวท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ป.บัณฑิตครูการงานอาชีพ
64นางฟิลลา มีฉวีค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมครูภาษาอังกฤษ
65นางสุนันท์ ชัยมานิตศศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ป.บัณฑิตครูภาษาอังกฤษ
66นางดาราพร พันเต๊ะค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครูภาษาอังกฤษ
67นางสุนทรี มูซอค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครูภาษาอังกฤษ
68นางสาวสาริณี สาโรวาทศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครูภาษาอังกฤษ
69นางสุปราณี หวังเกษมทล.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ป.บัณฑิตครูศิลปศึกษา
70นางสาวมาชิดา มูลทรัพย์กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครูศิลปศึกษา
71นางสาวดัยอาน่า หมานละงูศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหงครูศิลปศึกษา
72นางสาวฟ้าวลัย มีมูซอบธ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ป.บัณฑิตครูแนะแนว
73นางจิราภรณ์ มะซังหลงกศ.บ. มหาวิทยาลัยบูรพาครูบรรณารักษ์ แนะแนว

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับชื่อ – นามสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่ง
1นายอันว๊าร เจริญวงษ์ค.บ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครูศิลปศึกษา
2นายเกษม มะซอB.A. มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ครูศาสนา
3นายณัฐพล ลามอB.A. มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ครูศาสนา
4นางจรรยา เย็นประเสริฐค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครูการงานอาชีพ

ครูพิเศษ

ลำดับชื่อ – นามสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่ง
1นายชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงศ์M.A. มหาวิทยาลัยแห่งชาติคูเวต
ศศ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อดีตผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต
ครูภาษาอาหรับ
2นางสายสุนีย์ เอี่ยมอิทธิพลกศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อดีต Supervisor Premier Services
Department, Bumrungrad International Hospital
ครูภาษาอาหรับ
3รศ.ดร.ราชู พันธ์ฉลาดวศ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ครูวิทยาศาสตร์
4นางอารียา จิตต์หมวดค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูวิทยาศาสตร์
5นายชาคริต ปัตตาเวียวท.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครูวิทยาศาสตร์
6นางสาวเกยุตา มุสตอฟากุลคบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมครูวิทยาศาสตร์
7นางสาวกาญจนา มะลิวัลย์วท.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครูวิทยาศาสตร์
8นางสาววราภรณ์ โซ๊ะมณีศศ.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครูบรรณารักษ์

ครูต่างชาติ

ลำดับชื่อ – นามสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่ง
1Mr. Rupert HodgsonB.A.ครูภาษาอังกฤษ (สัญชาติออสเตรเลียน)
2Mrs. Jenelyn Cagamcam RacomaB.S.Nครูภาษาอังกฤษ (สัญชาติฟิลิปิโน)
3Mrs. Anafe Senorin LambolotoB.A.ครูภาษาอังกฤษ (สัญชาติฟิลิปิโน)
4Miss Jonalyn Ragas AtondagB.S.Nครูภาษาอังกฤษ (สัญชาติฟิลิปิโน)
5Mrs. Cathylene Angel H.TangapaB.S.Eครูวิทยาศาสตร์ (สัญชาติฟิลิปิโน)

บุคลากรทางการศึกษา

ลำดับชื่อ – นามสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่ง
1นางดารุณี ซูโอ๊ะศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานายทะเบียน
2นางวรรณี ขุนวิสูตรศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3นางสาวสมใจ บริสุทธิ์บธ.บ.,ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเจ้าหน้าที่งานธนาคาร
4นายมู่อาซ มะกูดีวศ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
5นางมลฤดี หวังมานศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเจ้าหน้าที่ธุรการ
6นางสาวศศิธร พ่วงทองบช.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเจ้าหน้าที่ธุรการ
7นางสาวปริศนา สุวะมินอ.คศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเจ้าหน้าที่ธุรการ
8นางสาวมาลี หมัดเจริญสุขปวท. วิทยาลัยอินทราชัยเจ้าหน้าที่พัสดุ
9นางกิติมา ดังเจดียปวส. วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองเจ้าหน้าที่สหกรณ์
10นางสาวบัณฑิตา บุญยังปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจเจ้าหน้าที่สหกรณ์
11นางโสภิดา เอี่ยมอิทธิพลม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
12นางสาววิลัย นุนาบีม.6 การศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองจอกเจ้าหน้าที่ห้องสมุด