การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ โดยฝ่ายการศึกษา สถานเอกอักราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย