ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรเพ็ญ ขำมิน ได้รับเหรียญรางวัล เนื่องจากสอบไล่คะแนนสูงสุดระดับชั้นซานาวีย์ ปีที่ 1

อัลฮัมดุลิลละฮฺ
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรเพ็ญ ขำมิน นักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ผู้ที่ได้ทุนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ได้รับเหรียญรางวัลจากโรงเรียนโรงเรียนอัลมะฮัดอัดดีนีย์ ลิ้ลบะน้าต ณ ประเทศคูเวต เนื่องจากได้คะแนนสูงสุดในการสอบไล่ ระดับชั้นซานาวีย์ ปีที่1

นางสาวพรเพ็ญ ขำมิน ขณะศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาต่อเรียนฟรีระดับมัธยมศึกษาตลอดการศึกษา ณ ประเทศคูเวต ด้วยการสอบข้อเขียนได้เป็นอันดับที่ 1 (วิชาที่สอบ คือ ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป) โดยโรงเรียนส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านภาษาอาหรับทุกระดับชั้นเรียน นอกจากจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับในช่วงเวลาปกติแล้ว โรงเรียนจัดให้มีการสอนภาษาอาหรับในวันเสาร์ (ตามความสมัครใจ) โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

ประมวลภาพก่อนการเดินทาง