นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio ได้จำนวน 59 คน

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 59 คน ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ระบบ TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio ซึ่งระบบ TCAS คือ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียนสามารถยื่นความประสงค์ขอคัดเลือกได้ 4 รอบ ประกอบด้วย แบบที่1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แบบที่2 โควตา (Quota) แบบที่3 รอบแอดมิชชั่น (Admission) แบบที่4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

สรุปรายชื่อสถาบันและจำนวนที่เข้าศึกษาต่อ
1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 คน
2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 6 คน
3) มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 คน
4) สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร จำนวน 16 คน
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี จำนวน 2 คน
6) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 3 คน
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 11 คน
8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 2 คน
9) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 คน
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 11 คน
11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 2 คน
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 2 คน