รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ได้ดำเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาา โดยมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

Web Master NPM.AC.TH

April 9, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกโครงการกีฬาฟุตบอล เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกโครงการกีฬาฟุตบอล เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยจะดำเนินการรายงานตัว และมอบตัว ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนของสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ และนักเรียนต้องมาพร้อมกับผู้ปกครอง

Web Master NPM.AC.TH

March 21, 2024

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู จำนวน 8 ท่าน เเละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 31 คน ได้เข้าร่วม งานมหกรรมการศึกษาอิสลามนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st International Muslim Open House 2024) ณ ภัตตาคารสินธร สเต็กเฮาส์ ห้อง Grand Ballroom ทางคณาจาารย์เเละนักเรียนเข้าร่วมเสวนาเเละร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนร่วมออกบูธกิจกรรมแนะแนว โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 : เจาะลึกอินไซด์พิชิตทุนเเดนอาหรับ โดยมี อ.นิสรีน มะกูดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ฝ่ายวิชาการ ร่วมบรรยายเเละเเนะเเนวทุนการศึกษาต่อในประเทศคูเวต ช่วงที่ 2 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “การใช้โซเชียลมีเดียในแบบของอิสลาม” น.ส.รสิตา หวังพิทักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เป็นตัวเเทนโรงเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันในครั้งนี้ […]

Web Master NPM.AC.TH

March 7, 2024

ประกาศเปิดรับสมัคร รอบ 2 : โครงการกีฬาฟุตบอล

ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบ 2 : โครงการกีฬาฟุตบอล นักเรียนที่สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง โดยการเตรียมร่างกายให้พร้อมในการทดสอบฝีมือ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เริ่มทดสอบตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในวันสมัคร ประกอบด้วย 1) บัตรประชาชนนักเรียน 2) ทะเบียนบ้านนักเรียน 3) ชุดกีฬา 4) รองเท้าสำหรับพร้อมลงสนาม

Web Master NPM.AC.TH

March 7, 2024

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน : โครงการกีฬาฟุตบอล

ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 : โครงการกีฬาฟุตบอล นักเรียนที่สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง โดยการเตรียมร่างกายให้พร้อมในการทดสอบฝีมือ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เริ่มทดสอบตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Web Master NPM.AC.TH

February 27, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประเภทสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2567 โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอาทติย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. – 14.00 น. นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียน ภายในเวลา 07.30 น. และต้องอยู่ในโรงเรียนจนกว่าจะสอบแล้วเสร็จในเวลา 14.00 น. การสอบสัมภาษณ์นักเรียนต้องสอบพร้อมผู้ปกครอง ***ต้องมี Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)***

Web Master NPM.AC.TH

January 31, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2567 โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอาทติย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. – 14.00 น. นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียน ภายในเวลา 07.30 น. และต้องอยู่ในโรงเรียนจนกว่าจะสอบแล้วเสร็จในเวลา 14.00 น.

Web Master NPM.AC.TH

January 25, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตาที่มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตาที่มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวเป็นนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. – 13.00 น.

Web Master NPM.AC.TH

January 25, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสำหรับนักเรียนประเภทโควตา– วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 รายงานตัวนักเรียนประเภทโควตา (นร.+ ผปค.) เวลา 13.00 น.-15.00 น. ***มีค่าใช้จ่ายใบสมัคร 120 บาท***อย่มลืมเตรีม Portfolio มาด้วยนะ – วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 มอบตัวและวัดตัวสั่งตัดเครื่องแบบนักเรียน(นร.+ ผปค.) เวลา 08.00 น.-13.00 น. ***มีค่าใช้จ่ายค่าทำเนียมการศึกษา*** – วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ชำระค่าเครื่องแบบนักเรียน (ผปค.) เวลา 08.00 น.-11.00 น. ***มีค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน*** – วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน เวลา 07.30 น. […]

Web Master NPM.AC.TH

January 6, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประเภทโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสำหรับนักเรียนประเภทโควตา – วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 รายงานตัวนักเรียนประเภทโควตา (นร.+ ผปค.) เวลา 08.00 น.-12.00 น. ***มีค่าใช้จ่ายใบสมัคร 120 บาท*** – วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 มอบตัวและวัดตัวสั่งตัดเครื่องแบบนักเรียน(นร.+ ผปค.) เวลา 08.00 น.-13.00 น. ***มีค่าใช้จ่ายค่าทำเนียมการศึกษา*** – วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ชำระค่าเครื่องแบบนักเรียน (ผปค.) เวลา 08.00 น.-11.00 น. ***มีค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน*** – วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน เวลา 07.30 น. – […]

Web Master NPM.AC.TH

January 5, 2024
1 2 3