โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ผ่านมาตรฐาน และได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนในสถานศึกษา

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม “ผ่านมาตรฐาน” สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งว่าให้สามารถใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้

admin

November 2, 2021

การประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อดำเนินการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มาตรการของกรมการขนส่งทางบก และให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

admin

June 13, 2020

มาตรการรักษาระยะห่าง Social Distancing

Social Distancing หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า ‘การเว้นระยะห่างทางสังคม’ ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมนี้สามารถเข้าใจง่าย ๆ คือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่น ๆ ในสังคม

admin

June 13, 2020