รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ได้ดำเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาา โดยมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)