ประกาศรายชื่อนักเรียน ประเภทสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2567 โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอาทติย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. – 14.00 น. นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียน ภายในเวลา 07.30 น. และต้องอยู่ในโรงเรียนจนกว่าจะสอบแล้วเสร็จในเวลา 14.00 น. การสอบสัมภาษณ์นักเรียนต้องสอบพร้อมผู้ปกครอง ***ต้องมี Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)***