พิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลสำคัญของชุมชน

ด้วยโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียน รวมทั้งการสร้างความรู้จักกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชุมชน ซึ่งต่างเป็นบุคคลสำคัญของท้องถิ่นที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคม โรงเรียนจึงได้จัดโครงการ “การเรียนรู้นอกสถานที่และเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของชุมชน” โดยในภาคเรียนที่ 1/2566 ได้มอบให้คุณครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียน ได้นำนักเรียนเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่และเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของชุมชนชุมชนต่าง ๆ ห้องเรียนละ 1 ชุมชน หรือ 2 ห้องเรียนต่อ 1 ชุมชน รวม 34 ชุมชน ในพื้นที่เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และ อำเภอลำลูกกา จังปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้รับการถ่ายทอดประสบการจากบุคคลสำคัญของชุมชน อีกทั้งเป็นการนำนักเรียนไปรู้จักบุคคลสำคัญของชุมชนอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ และเป็นการนำนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะ และรู้จักบุคคลสำคัญของชุมชนเป็นการสร้างความภูมิใจในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใกล้เคียง อันเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิว่ะซัลลัม ที่สั่งให้พี่น้องมุสลิม มีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ได้รับการต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลสำคัญของชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ในการนี้ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 โรงเรียนจึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญของชุมชน เพื่อเป็นการย่องย่องเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญของชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อสังคมและเป็นผู้มีจิตสาธารณะเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการสร้างเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ตามโครงการการเรียนรู้นอกสถานที่และเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของชุมชน