การประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566