การประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อดำเนินการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มาตรการของกรมการขนส่งทางบก และให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ นายสุวินัย สมันเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารของโรงเรียนได้ชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ โรงเรียนได้เรียนเชิญผู้แทนจากศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ (สังกัด กทม.) โรงเรียนศาสนวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ และสถานีตำรวจนครบาลหนองจอกเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย